واحد فن کویل

هواساز با PICV در مسیر اختلاط

هوا ساز - کنترل مستقیم با PICV

سیستم رادیاتور - با شیر کنترل اختلاف فشار و بالانس دینامیکی

سیستم رادیاتور - با کنترل اختلاف فشار

مخزن آب گرم کن - با کنترل PICV

پمپ حرارتی - کنترل با PICV

چیلر دور ثابت - کنترل با PICV

سیستم رادیاتور - با بالانس دینامیکی

گرمایش از کف - کنترل با PICV

چیلر دور متغیر - کنترل با PICV

بویلر - کنترل با PICV

واحد ترمینال مستقل - کنترل با PICV

واحد ترمینال مستقل - کنترل با PICV و ترموستات خودکار